You are here

วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563 อาจารย์จากคณะรัฐศาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563 อาจารย์จากคณะรัฐศาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

คณะรัฐศาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะรัฐศาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะรัฐศาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะรัฐศาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะรัฐศาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะรัฐศาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะรัฐศาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะรัฐศาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะรัฐศาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม