You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ให้ผู้มีรายชื่อและคุณสมบัติครบ เข้ารับการคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ผลงานและทดลองสอน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ1