You are here

ครูนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ E-Sport มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ Fogus Arena ขอนแก่น เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสสร้างรายได้ในอนาคตจากการแข่งขัน E-Sports

 E-Sport

ครูนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ E-Sport มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ Fogus Arena ขอนแก่น เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสสร้างรายได้ในอนาคตจากการแข่งขัน E-Sports

 E-Sport
 E-Sport
 E-Sport
 E-Sport
 E-Sport
 E-Sport
 E-Sport
 E-Sport
 E-Sport
 E-Sport
 E-Sport
 E-Sport
 E-Sport
 E-Sport
 E-Sport