You are here

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทย

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของภาษาประจำชาติ ซึ่งในงานได้มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยอย่างหลากหลาย มีกิจกรรมที่สนุกสนานสอดแทรกความรู้ให้กับเด็กๆได้เรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีสุ่มอาหารไทยๆ มาให้บริการเด็กๆอีกด้วย >>คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย