You are here

กิจกรรม E-Sport

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านดนตรี

กิจกรรมอีสปอร์ต
หลักการและเหตุผล
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น   สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ได้รับประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  14 จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ    ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และทั่วประเทศไทย  สนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการตามกฎกระทรวง ฉบับที่  2  พ.ศ. 2534  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  และนโยบายการจัดการศึกษาพิเศษในแผนพัฒนาการศึกษา  ระยะที่  8 (พ.ศ.2540-2544)  ได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ปัจจุบันมีเนื้อที่จำนวน 25 ไร่  โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งเป็นชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น”  ตั้งแต่ววันที่  18  กรกฎาคม 2548  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ประเภทอยู่ประจำและไปกลับ นักเรียนส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ไม่สามารถเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้  ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้มีการพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างงานและระบบการบริหารงานออกเป็น 9 ฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียน 
ฝ่ายส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนเฉพาะบุคคล  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้เลือกแสดงความสามารถ  และนำเสนอผลงานของตัวเองทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ  ด้านงานอาชีพและการสร้างรายได้ระหว่างเรียน  และด้านกีฬา
กิจกรรมอีสปอร์ต เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้รู้จักการแข่งขันกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มี   กฏกติกาสากลเช่นเดียวกับกีฬาทั่ว ๆ ไป รวมทั้งในปัจจุบันมีทีม หรือสโมสรเหมือนกับกีฬาปกติ ทำให้นักเรียนมีการวางแผน คิดวิเคราะห์ มีสมาธิในการเล่น และยังช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียน ลดความบกพร่อง ให้สามารถฝึกสมาธิให้แก่นักเรียน นอกจากนี้ เป็นการบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีให้กับนักเรียน  อาทิเช่น  ความรับผิดชอบในหน้าที่  การรักษาระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม การรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม  รู้จักรักษาความสะอาดในสถานที่ที่ปฏิบัติกิจกรรม  การสร้างความสามัคคี  เมื่อนักเรียนได้ฝึกจนเกิดทักษะ จะเป็นความสามารถส่วนบุคคลที่ติดตัวนักเรียน และยังสามารถพัฒนาต่อไปสู่นักกีฬาอาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักเรียนสามารถแบ่งเวลาในการเล่น E-Sports ให้ถูกต้องและรักษาสุขภาพ
  2. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการวางแผน คิดวิเคราะห์ในการเล่นกีฬา E-Sports
  3. เพื่อให้นักเรียนฝึกฝนและปฏิบัติตามตามกฎกติกาสากลของสมาคม E-Sports
  4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเล่น E-Sports และสร้างชื่อเสียงให้ตนเองได้

 

กิจกรรมอีสปอร์ต
กิจกรรมอีสปอร์ต
กิจกรรมอีสปอร์ต
กิจกรรมอีสปอร์ต
กิจกรรมอีสปอร์ต
กิจกรรมอีสปอร์ต
กิจกรรมอีสปอร์ต