You are here

กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านดนตรี

กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้
หลักการและเหตุผล
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น   สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ได้รับประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  14 จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ    ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และทั่วประเทศไทย  สนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการตามกฎกระทรวง ฉบับที่  2  พ.ศ. 2534  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  และนโยบายการจัดการศึกษาพิเศษในแผนพัฒนาการศึกษา  ระยะที่  8 (พ.ศ.2540-2544)  โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งเป็นชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น”  ตั้งแต่ววันที่  18  กรกฎาคม 2548  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ประเภทอยู่ประจำและไปกลับ นักเรียนส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ไม่สามารถเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้  ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้มีการพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างงานและระบบการบริหารงานออกเป็น 9 ฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียน 
ฝ่ายส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนเฉพาะบุคคล  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้เลือกแสดงความสามารถ  และนำเสนอผลงานของตัวเองทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ  ด้านงานอาชีพและการสร้างรายได้ระหว่างเรียน  และด้านกีฬา
                   กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การพับเสื้อผ้า การซักผ้า(ถุงเท้า ชุดชั้นใน)หรือของใช้ส่วนตัว การทำความสะอาดร่างกายและสุขอนามัย ที่อยู่อาศัย ตลอดจนการใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวของนักเรียน เป็นการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิต สามารถดูแลตนเองได้เมื่อจบการศึกษา และการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ไม่เป็นภาระกับสังคม  เป็นการบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีให้กับนักเรียน เช่น  ความรับผิดชอบในหน้าที่  การรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม  การมีความรัก ความสามัคคี  ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะชีวิตที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
           ๑  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมตามวัย
           2  เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และรู้จักเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
           3  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเพื่อเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
           4.  เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ และมีเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
 

กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้
กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้
กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้
กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้
กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้
กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้
กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้
กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้