You are here

กิจกรรมศิลปะ

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านกีฬา

กิจกรรมศิลปะ
หลักการและเหตุผล
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น   สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ได้รับประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  14 จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ    ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และทั่วประเทศไทย  สนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการตามกฎกระทรวง ฉบับที่  2  พ.ศ. 2534  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  และนโยบายการจัดการศึกษาพิเศษในแผนพัฒนาการศึกษา  ระยะที่  8 (พ.ศ.2540-2544)  ได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ปัจจุบันมีเนื้อที่จำนวน 25 ไร่  โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งเป็นชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น”  ตั้งแต่ววันที่  18  กรกฎาคม 2548  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ประเภทอยู่ประจำและไปกลับ นักเรียนส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ไม่สามารถเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้  ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้มีการพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างงานและระบบการบริหารงานออกเป็น 9 ฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียน 
ฝ่ายส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนเฉพาะบุคคล  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้เลือกแสดงความสามารถ  และนำเสนอผลงานของตัวเองทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ  ด้านงานอาชีพและการสร้างรายได้ระหว่างเรียน  และด้านกีฬา
กิจกรรมศิลปะ เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการทำงาน และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียน ลดความบกพร่อง หรือ พัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางสังคม การประกอบอาชีพ  และการสร้างรายได้ด้วยตนเอง ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัว ชุมชนได้อย่างอิสระเช่นเดียวกับคนทั่วไป นอกจากนี้ เป็นการบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีให้กับนักเรียน เช่น  ความรับผิดชอบในหน้าที่  การรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม  การมีความรักและรู้จักรักษาความสะอาดในสถานที่ปฏิบัติงาน  การสร้างความสามัคคี  สร้างพื้นที่เรียนรู้ โดยใช้อุปกรณ์และวัสดุทางศิลปะ ในการทำงานที่มีความแตกต่างกัน ให้นักเรียนได้ฝึกทำงานศิลปะ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วัตถุประสงค์
           ๑  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ในกิจกรรมการศิลปะได้อย่างเต็มความสามารถ
           2  นักเรียนสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิด  และทักษะด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
           3  นักเรียนมีทักษะและได้ประสบการณ์ตรงด้านการทำงานศิลปะ  มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน  เพื่อสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
           4.  เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน  และปลูกเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตให้กับนักเรียน 
 

กิจกรรมศิลปะ
กิจกรรมศิลปะ
กิจกรรมศิลปะ
กิจกรรมศิลปะ
กิจกรรมศิลปะ
กิจกรรมศิลปะ
กิจกรรมศิลปะ
กิจกรรมศิลปะ