You are here

กิจกรรมภาษาไทย

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านดนตรี

กิจกรรมภาษาไทย
หลักการและเหตุผล
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น   สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ได้รับประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  14 จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ    ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และทั่วประเทศไทย  สนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการตามกฎกระทรวง ฉบับที่  2  พ.ศ. 2534  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  และนโยบายการจัดการศึกษาพิเศษในแผนพัฒนาการศึกษา  ระยะที่  8 (พ.ศ.2540-2544)  ได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ปัจจุบันมีเนื้อที่จำนวน 25 ไร่  โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งเป็นชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น”  ตั้งแต่ววันที่  18  กรกฎาคม 2548  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ประเภทอยู่ประจำและไปกลับ นักเรียนส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ไม่สามารถเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้  ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้มีการพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างงานและระบบการบริหารงานออกเป็น 9 ฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียน 
ฝ่ายส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนเฉพาะบุคคล  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้เลือกแสดงความสามารถ  และนำเสนอผลงานของตัวเองทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ  ด้านงานอาชีพและการสร้างรายได้ระหว่างเรียน  และด้านกีฬา
กิจกรรมภาษาไทย  เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสาร การจับใจความ สรุป/ย่อความและคัดลายมือ ให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้มีความสามารถในทักษะดังกล่าวและสามารถนำความรู้และทักษะดังกล่าวไปใช้ในการเรียนและการดำรงชีวิตประจำวันได้
วัตถุประสงค์
           ๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้สามารถในทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การจับใจความ สรุป/ย่อความและคัดลายมือ ได้อย่างเต็มความสามารถ
           2 เพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิด  และทักษะด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบในการเรียนภาษาไทย
           3 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและได้ประสบการณ์ตรงในด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การจับใจความ สรุป/ย่อความและคัดลายมือ  เพื่อสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
           4. เพื่อส่งเสริมต่อยอดในการฝึกทักษะภาษาไทยด้านต่างๆเพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 

กิจกรรมภาษาไทย