You are here

กิจกรรมภาษาอังกฤษ

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านดนตรี

กิจกรรมภาษาอังกฤษ
 
ครูที่ปรึกษา
    นายชาญศิลป์  หร่องบุตรศรี

หลักการและเหตุผล :

               โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ การใช้หลักสูตรมีความยืดหยุ่นในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เนื่องจากนักเรียนมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความบกพร่องบางประการที่ทำให้ไม่สามารถเรียนด้วยวิธีการเดียวกับนักเรียนทั่วไป 
               ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นจัดโครงสร้างการบริหารออกเป็น 9 ฝ่าย ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนานักเรียนครอบคลุมครบทุกด้านและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียน     แต่ละคน ฝ่ายส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนเฉพาะบุคคลเป็นฝ่ายที่ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพนักเรียนใน 3 ด้าน ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้านงานอาชีพและการสร้างายได้ระหว่างเรียน และด้านกีฬา
               กิจกรรมภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมด้านวิชาการที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางภาษา จนเกิดทักษะทั้ง 4 ด้าน  คือ  การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  ซึ่งทุกทักษะล้วนแต่มีความสำคัญ  การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความถนัดและความสนใจได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์

              1. เพื่อพัฒนาทักษะการการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนภาษาอังกฤษ
              2. เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
              3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

 

 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาอังกฤษ