You are here

กิจกรรมทำพรมเช็ดเท้า

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านกีฬา

กิจกรรมทอพรมเช็ด
หลักการและเหตุผล
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น   สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ประเภทอยู่ประจำและไปกลับ นักเรียนส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ไม่สามารถเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้  ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้มีการพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างงานและระบบการบริหารงานออกเป็น 9 ฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียน 
ฝ่ายส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนเฉพาะบุคคล  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้เลือกแสดงความสามารถ  และนำเสนอผลงานของตัวเองทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ  ด้านงานอาชีพและการสร้างรายได้ระหว่างเรียน  และด้านกีฬา กิจกรรมทอพรมเช็ดเท้าเป็นกิจกรรมในด้านงานอาชีพที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการเตรียมอาชีพ ตามความถนัดและความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งมีความสำคัญต่อนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้นักเรียนรักการทำงานด้านอาชีพ   มีความรู้และทักษะ มีความรับผิดชอบ ความขยัน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  นำเอาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย 
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อฝึกการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจ ฝึกทักษะการทำงาน และบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีในการทำงานต่างๆให้สำเร็จ
๒. เพื่อเป็นสถานฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานการทอพรมเช็ดเท้า
๒. เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน
 
 

กิจกรรมทำพรมเช็ดเท้า
กิจกรรมทำพรมเช็ดเท้า
กิจกรรมทำพรมเช็ดเท้า