You are here

กิจกรรมดนตรี

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านกีฬา

กิจกรรมดนตรี
 
ครูที่ปรึกษา
    นายณัฐวุฒิ   ชินวงค์             นางสุพรรณ หอมดวง               นายอภิชาติ  จันทร์ศรี

หลักการและเหตุผล :

               โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ การใช้หลักสูตรมีความยืดหยุ่นในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เนื่องจากนักเรียนมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความบกพร่องบางประการที่ทำให้ไม่สามารถเรียนด้วยวิธีการเดียวกับนักเรียนทั่วไป 
               ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นจัดโครงสร้างการบริหารออกเป็น 9 ฝ่าย ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนานักเรียนครอบคลุมครบทุกด้านและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียน     แต่ละคน ฝ่ายส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนเฉพาะบุคคลเป็นฝ่ายที่ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพนักเรียนใน 3 ด้าน ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้านงานอาชีพและการสร้างายได้ระหว่างเรียน และด้านกีฬา
               กิจกรรมบ่มเพาะความเป็นเลิศด้านดนตรี ให้กับนักเรียนผู้ที่มีความสนใจ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรี เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน พร้อมทั้งปลูกจิตสานึกให้เกิดความรู้เข้าใจรักและหวงแหนเห็นความสำคัญของดนตรี ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติเพื่อให้มีการสืบทอดต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพและทักษะทางดนตรีของนักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกทางดนตรีต่อสาธารณะชนของนักเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

 

กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมดนตรี