You are here

กิจกรรมงานช่าง

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านกีฬา

กิจกรรมงานช่าง
หลักการและเหตุผล
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น   สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ได้รับประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  14 จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ    ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และทั่วประเทศไทย  สนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการตามกฎกระทรวง ฉบับที่  2  พ.ศ. 2534  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  และนโยบายการจัดการศึกษาพิเศษในแผนพัฒนาการศึกษา  ระยะที่  8 (พ.ศ.2540-2544)  ได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ปัจจุบันมีเนื้อที่จำนวน 25 ไร่  โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งเป็นชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น”  ตั้งแต่งวันที่  18  กรกฎาคม 2548  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ประเภทอยู่ประจำและไปกลับ นักเรียนส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ไม่สามารถเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้  ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้มีการพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างงานและระบบการบริหารงานออกเป็น 9 ฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียน 
ฝ่ายส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนเฉพาะบุคคล  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้เลือกแสดงความสามารถ  และนำเสนอผลงานของตัวเองทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ  ด้านงานอาชีพและการสร้างรายได้ระหว่างเรียน  และด้านกีฬา
กิจกรรมงานช่าง เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับงานช่างทุกแขนง  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง ให้สามารถฝึกสมาธิให้แก่นักเรียน นอกจากนี้ เป็นการบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีให้กับนักเรียน  อาทิเช่น  ความรับผิดชอบในหน้าที่  การรักษาระเบียบวินัยในการฝึกปฏิบัติงานช่าง การรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม  รู้จักรักษาความสะอาดในสถานที่ที่ปฏิบัติงาน  การสร้างความสามัคคี  เมื่อนักเรียนได้ฝึกจนเกิดทักษะ จะเป็นความสามารถส่วนบุคคลที่ติดตัวนักเรียน และยังสามารถพัฒนาต่อไปสู่นักกีฬาอาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์
1        เพื่อเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสนใจและมีทักษะด้านงานช่าง
2         เพื่อให้นักเรียนซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆได้
3          เพื่อให้นักเรียนกฎแห่งความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง
เพื่อนักเรียนสามารถนำความรู้ด้านงานช่างไปประกอบอาชีพได้

กิจกรรมงานช่าง