You are here

กิจกรรมคณิตศาสตร์

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านดนตรี

กิจกรรมคณิตศาสตร์
หลักการและเหตุผล
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น   สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ประเภทอยู่ประจำและไปกลับ นักเรียนส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ไม่สามารถเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้  ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้มีการพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างงานและระบบการบริหารงานออกเป็น 9 ฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียน 
ฝ่ายส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนเฉพาะบุคคล  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้เลือกแสดงความสามารถ  และนำเสนอผลงานของตัวเองทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ  ด้านงานอาชีพและการสร้างรายได้ระหว่างเรียน  และด้านกีฬา กิจกรรมคณิตคิดสนุกเป็นกิจกรรมในด้านวิชาการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ  เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  จึงจำเป็นต้องวางรากฐานการเรียนการสอนให้ถูกต้อง  มีการฝึกทักษะ การคิดเลขเร็ว โดยให้นักเรียนฝึกคิดเลขอย่างสม่ำเสมอจนเกิดความชำนาญและถูกต้อง
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณได้ถูกต้อง
  2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

กิจกรรมคณิตศาสตร์