You are here

กิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิส

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านอาชีพ

กิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิส
 
ครูที่ปรึกษา
    ว่าที่ร้อยตรีปรัชญาพงศ์  เส็งตากแดด
 
หลักการและเหตุผล
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ การใช้หลักสูตรมีความยืดหยุ่นในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เนื่องจากนักเรียนมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความบกพร่องบางประการ   ที่ทำให้ไม่สามารถเรียนด้วยวิธีการเดียวกับนักเรียนทั่วไป
ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นจัดโครงสร้างการบริหารออกเป็น 9 ฝ่าย ทั้งนี้เพื่อให้     การพัฒนานักเรียนครอบคลุมครบทุกด้านและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียนแต่ละคนฝ่ายส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนเฉพาะบุคคลเป็นฝ่ายที่ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพนักเรียนใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ  ด้านงานอาชีพ และการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และด้านกีฬา
กิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิส เป็นกิจกรรมด้านกีฬาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้           สุขศึกษาและพลศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางด้านกีฬา ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยผ่อนคลายความเครียด ทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า นอนหลับสบาย   มีสุขภาพดี รู้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความถนัดและความสนใจได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสให้สูงขึ้น ไปสู่ความเป็นเลิศและอาชีพในอนาคต
2. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 
 
 
 
 

กิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิส
กิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิส
กิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิส
กิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิส
กิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิส