You are here

เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครระหว่าง วันที่ 20 มีนาคม - วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-4324-6493 และ 085-0063582

สถานที่สมัคร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เลขที่ 680 หมู่ 14 ซอยปัญญา ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000