You are here

ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เรื่อง รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  เรื่อง รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสมัครระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น