You are here

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานราชการ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น