You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตามที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการ

วันที่ : 
23/05/2018
ภาพประกอบ: 
1