You are here

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งรับสมัคร พี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 ตำแหน่ง
ผู้สมัครประสงค์สมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วันที่ : 
13/10/2018
ภาพประกอบ: 
1
2
3