You are here

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ

    ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
โดยให้ผุ้ผ่านการสรรหาเป็นธุรการ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างใน วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ งานบุคคล โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ดังเอกสารที่แนบดังนี้

วันที่ : 
31/05/2018
ไฟล์แนบ: