You are here

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ปีที่ทำการศึกษา พ.ศ. 2560

นางสาวสุธาชินี  สารปรัง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:เรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค    STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ปีที่ทำการศึกษา  พ.ศ. 2560

วันที่ : 
18 June 2018
ประเภทผลงาน: 
ผลงานครูและบุคคลากร
ผลงาน: 
นางสาวสุธาชินี สารปรัง