You are here

ระพีพรรณ ชะยูเด็น.2562. เรื่องการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.

ระพีพรรณ ชะยูเด็น.2562. เรื่องการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.

วันที่ : 
6 January 2021
ประเภทผลงาน: 
ผลงานครูและบุคคลากร
ผลงาน: 
นางสาวระพีพรรณ ชะยูเด็น