You are here

น่างสาวสุธาชินี สารปรัง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

น่างสาวสุธาชินี  สารปรัง  ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : เรื่อง รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  ระบบต่างๆ  ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  ( STAD )สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

วันที่ : 
15 January 2018
ประเภทผลงาน: 
ผลงานครูและบุคคลากร
ไฟล์แนบ: