You are here

นางสาวดวงสุดา ลาบัวสาร ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม Kidbright โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ปีการศึกษา 2562

นางสาวดวงสุดา  ลาบัวสาร ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม Kidbright โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ปีการศึกษา 2562

วันที่ : 
4 January 2021
ประเภทผลงาน: 
ผลงานครูและบุคคลากร
ผลงาน: 
นางสาวดวงสุดา ลาบัวสาร