You are here

นางสาวณัฐณิชา ต้องใจ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการประสานสัมพันธ์ระหว่างตา กับมือ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

นางสาวณัฐณิชา ต้องใจ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการประสานสัมพันธ์ระหว่างตา กับมือ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ : 
4 January 2021
ประเภทผลงาน: 
ผลงานครูและบุคคลากร
ผลงาน: 
นางสาวณัฐณิชา ต้องใจ