You are here

เรื่องรายงานผลการใช้กล่องงานพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

นางจิตรลดา ประเสริฐนู ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:เรื่องรายงานผลการใช้กล่องงานพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

วันที่ : 
18 April 2017
ประเภทผลงาน: 
ผลงานครูและบุคคลากร
ผลงาน: 
นางจิตรลดา ประเสริฐนู