You are here

โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางด้านการใช้งานเทคโนโลยี

โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางด้านการใช้งานเทคโนโลยี
โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางด้านการใช้งานเทคโนโลยี “การสร้างแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Adobe Flash” สำหรับนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น