You are here

รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ จำนวน 30 คน 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน 30 คน 3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน 10 คน รับสมัคร วันที่ 20 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2561 เวลา 08:30 น. - 16:30 น. (ไม่เว้นวันหยุกราชการ) โทร 043246493 หรือ 085-0063582 สถานที่ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.srisangwankhonkaen.ac.th/swkk/th/node/539