You are here

ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เรื่อง รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  เรื่อง รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เรื่อง รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.srisangwankhonkaen.ac.th/swkk/sites/default/files/files/download/Scan14022563.pdf