You are here

หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 256๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา)
เป็นหลักสูตรเฉพาะความพิการสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ โรงเรียนได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องกับแนวนโยบายและความต้องการการจัดการศึกษาของชาติ และสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ปีการศึกษา 25๖๓
ในการดำเนินการจัดทำหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้ศึกษาสภาพ ความต้องการของโรงเรียน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นแนวทางในการจัดทำ
คณะผู้จัดมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 256๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อครู บุคลากร ตลอดจนผู้สนใจนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ