You are here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมScratch สำหรับนักเรียนคนพิการทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น วันที่ 11-13 ธันวาคม 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมScratch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15